Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Atelier Vera Nievelstein

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Atelier Vera Nievelstein afsluit. Voordat je je opgeeft voor een cursus of programma is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen zowel online als offline.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier (het boeken van een blok kunstlessen of een workshop) door de deelnemer en het verstrekken van een bevestiging van inschrijving door Vera Nievelstein.

2: Inschrijvingen

2.1 Door de inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden kan je via e-mail doen.

3.2 Bij afmelding voor een fysieke workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden. Voor de online cursussen kun je binnen 14 dagen kosteloos afmelden.

3.3 Termijn voor afmelding

Bij afmelding binnen 14 dagen na aanschaf krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten van €10,- .

4: Betaling

4.1 De deelnemer dient het hele bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Atelier Vera Nievelstein.

4.2 Bij niet stipte nakoming van overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. En dan is het hele bedrag in één keer opeisbaar.

4.3 Mocht je beschikken over een kortingscode, dan kun je dit in mindering brengen op de betaling onder vermelding van deze code.

5: Klachten

5.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Vera Nievelstein op en ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. 

5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6: Aansprakelijkheid

6.1 Vera Nievelstein  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

6.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Vera Nievelstein is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt. Zorg ook voor de juiste bescherming bij het werken met scherpe gebruiksvoorwerpen zoals scharen, messen en gutsen.

7: Geheimhouding

7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is toegestaan alleen voor eigen gebruik. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Vera Nievelstein toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

7.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

8: Overig

8.1 Vera Nievelstein behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

8.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt bij andere cursisten voor of tijdens of na een workshop of cursus, dan heeft Vera Nievelstein het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus.